مدیریت منابع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

دسته بندي : علوم انسانی » کتابداری

مدیریت منابع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

توضیحات محصول :کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد  رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابدرای سابق)  ویژه کنکوریها- به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول: کلیات مجموعه سازي و انتخاب
کلیه فعالیتهایی را که در کتابخانه انجام می شود را در سه گروه عمده می توان طبقه بندي کرد
1-مجموعه سازي 2-سازماندهی 3-اشاعه اطلاعات 
اولین فعالیتی که درکتابداري انجام می شود مجموعه سازي است.دو مورد دیگر نیز تحت تاثیر مجموعه سازي قراردارد
سازماندهی اطلاعات از وقتی شروع می شود که منابع تهیه می گردد و همچنین اشـاعه اطلاعـات نیـز براسـاس منـابع و
اطلاعاتی که در کتابخانه وجود دارد و یا امکان دسترسی به آن هست انجام می شود
مجموعه سازي
عمل یا فرآیند انتخاب، تهیه، خرید یا سایر روشهاي دسترس پذیرساختن محتـواي منـابع اطلاعـاتی مـورد نیـاز جامعـه
کتابخانه می باشد. مجموعه سازي شامل فعالیتهاي مختلفی می باشد که با شناسایی جامعه کتـاب و نیازهـاي اطلاعـاتی
آنها شروع می شود و براي تهیه این منابع از روشهایی مانند سفارش، اهدا، مبادله و غیره استفاده می شـود و بـا ارزیـابی
مجموعه و وجین پایان می یابد
مجموعه سازي براي افراد خاصی انجام می شـود کـه کتابخانـه وظیفــۀ ارائـه خـدمات بـه آنهـا را دارد و ممکـن اسـت
درهرکتابخانه متفاوت باشند به این افراد جامعه کتابخانه می گویند
- کمبود مالی 
که یکی از محدودیهاي مجموعه سازي می باشد. با ایجاد پدیدة انفجار اطلاعات اگـر قرارباشـد کـه افـزایش مجموعـه بـا
افزایش و رشد انتشارات هم قدم باشد باید بودجه مالی هم به همان اندازه افزایش پیداکند که معمولاَ چنین چیزي امکان
ندارد
-کمبود نیروي انسانی و فضا
افزایش یافتن مجموعه، نیاز به فضاي کافی و نیروي متخصص براي انجام مراحل مربوط به مجموعه سازي، سازماندهی و
اشاعۀ اطلاعات دارد که نیاز به بودجۀ مالی بیشتري دارد و معمولاً چنین چیري امکان نمی یابد
آزمون فصل اول 
1-اولین فعالیتی که در کتابخانه انجام می شود و نخستین رکن کتابداري کدام است؟ 
1)مجموعه سازي 2)سازماندهی 
3)آماده سازي 4)فهرست نویسی 
2- منابع کتابخانه از چه طریقی تهیه می شود؟ 
1)خرید وسفارش 2)اهداء 
3)مبادله 4)هرسه مورد 
3- افراد خاصی که کتابخانه وظیفۀ ارائۀ خدمات به آنها را دارد چه نام دارند؟ 
1)دانشجویان 2)جامعۀ کتابخانه 
3) دانش آموزان 4)متخصصان 
4-امروزه در مجموعه سازي سیاست........... به سیاست ................ تغییریافته است
1)نگهداري، دسترسی 2)دسترسی،نگهداري 
3)خرید،اهداء 4)امانت بین کتابخانه اي، نگهداري 
5-آلودگی اطلاعات و یا اضافه بار اطلاعاتی به چه معناست؟ 
1)بیشتر اطلاعات در اینترنت بی ارزش هستند
2)کلیۀ اطلاعات اینترنتی با ارزش اند 
3) درکنار اطلاعات با ارزش بسیاري از اطلاعات که ارزش محتوایی زیادي ندارد منتشر می شود
4)باعث ایجاد آلودگی صوتی می شود 
پاسخنامه فصل اول 
1-گزینه ي«1» 
2-گزینه ي«4» 
3-گزینه ي«2» 
4-گزینه ي«1» 
5-گزینه ي«3»

دسته بندی: علوم انسانی » کتابداری

تعداد مشاهده: 2363 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 106

حجم فایل:2,037 کیلوبایت

 قیمت: 19,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    نوع فایل:Pdf
    سایز: 1.98Mb
    تعداد صفحه:106