فایل های دسته بندی گوناگون - صفحه 2

قویت حاکمیت شرکت های مرتبط با دولت از طریق شیوه های حسابداری مدیریت استراتژیک و ارزش آفرینی Enhanci

قویت حاکمیت شرکت های مرتبط با دولت از طریق شیوه های حسابداری مدیریت استراتژیک و ارزش آفرینی Enhancing the Governance of Government Linked Companies via Strategic Management Accounting Practices and Value Creation

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آیا تناقضی میان درآمد و نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌های سهامی اتحادیه اروپا وجود دارد؟ دومین کنفرانس جه

آیا تناقضی میان درآمد و نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌های سهامی اتحادیه اروپا وجود دارد؟ دومین کنفرانس جه

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

How control system information characteristics affect exporter-intermediary relationship quality چ

How control system information characteristics affect exporter-intermediary relationship quality چگونه مشخصات اطلاعات سیستم کنترل بر کیفیت رابطه صادرکننده-واسطه تاثیر می‌گذارد

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Methods of Financial Engineering: Strategy on Locking Periods روش های مهندسی مالی: استراتژی مرتبط

Methods of Financial Engineering: Strategy on Locking Periods روش های مهندسی مالی: استراتژی مرتبط با رکود اقتصادی

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Factors influencing administrators’ empowerment and financial management effectiveness

Factors influencing administrators’ empowerment and financial management effectiveness

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Data Mining techniques for the detection of fraudulent financial statements

Data Mining techniques for the detection of fraudulent financial statements

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

An investigation on the relationship between perfectionism beliefs, self-efficacy, and test anxiety

An investigation on the relationship between perfectionism beliefs, self-efficacy, and test anxiety with self-handicapping behaviors بررسی رابطه بین عقاید(باورهای) کمال گرایی، خودکارآمدی و اضطراب آزمون با رفتارهای خودناتوان سازی

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Effects of corporate social responsibility and internal marketingon organizational commitment and tu

Effects of corporate social responsibility and internal marketingon organizational commitment and turnover intentions اثرات مسؤلیت اجتماعی شرکت و بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی و مقاصد گردش مالی

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Effect of management commitment to internal marketing onemployee work attitude اثر تعهد مدیریت به ب

Effect of management commitment to internal marketing onemployee work attitude اثر تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی بر نگرش کاری کارکنان

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی